The Parent order is - Scrophulariales
.

Woody Family Bignoniaceae

Data on a chosen woody family known under an order

Common Names - Trumpet-Creeper FamilySynonyms -
Authority - Juss.Total Number of genera - 112
Gymnosperm or Angiosperm? - AngiospermTotal Number of species - 725
Plant forms - Tree/Shrub/Liane/Herb
World Distribution - Temperate (a few), or sub-tropical and tropical (mainly). Widespread
Comments - Trees, or shrubs, or lianas, or herbs (rarely)Woody Genera of Bignoniaceae

Each link leads to more information on the chosen botanical families

1 - Adenocalymma.
2 - Amphitecna.
3 - Anemopaegma.
4 - Bignonia.
5 - Callichlamys.
6 - Campsis.
7 - Camptostemon.
8 - Catalpa.
9 - Catophractes.
10 - Chilopsis.
11 - Crescentia.
12 - Cuspidaria.
13 - Cybistax.
14 - Cydista.
15 - Delostoma.
16 - Deplanchea.
17 - Digomphia.
18 - Diplanthera.
19 - Distictella.
20 - Distictis.
21 - Dolochandrone.
22 - Doxantha.
23 - Ekmanianthe.
24 - Enallagma.
25 - Enallangma.
26 - Ferdinandia.
27 - Fernandoa.
28 - Godmania.
29 - Handroanthus.
30 - Haplophragma.
31 - Heterophragma.
32 - Jacaranda.
33 - Kigelia.
34 - Macfadyena.
35 - Macrocatalpa.
36 - Mallotonia.
37 - Mansoa.
38 - Markhamia.
39 - Memora.
40 - Millingtonia.
41 - Mussatia.
42 - Nematopogon.
43 - Newbouldia.
44 - Oroxylum.
45 - Pahanelia.
46 - Pajanelia.
47 - Paragonia.
48 - Paramentiera.
49 - Paratecoma.
50 - Paratodo.
51 - Petastoma.
52 - Phryganocydia.
53 - Phyllarthron.
54 - Pithecoctenium.
55 - Podranea.
56 - Potamoganos.
57 - Pseudocalymma.
58 - Pyrostegia.
59 - Radermachera.
60 - Schlegelia.
61 - Scobinaria.
62 - Sparattosperma.
63 - Spathodea.
64 - Stenolobium.
65 - Stereospermum.
66 - Tabebuia.
67 - Tanaecium.
68 - Tecoma.
69 - Tecomaria.
70 - Tynanthus.
71 - Urbanolophium.
72 - Zeyhera.
73 - Zeyheria.
End of Listing Woody Families of Bignoniaceae