The Parent order is - Violales
.

Woody Family Flacourtiaceae

Data on a chosen woody family known under an order

Common Names - Indian Plum FamilySynonyms -
Authority - Rich.Total Number of genera - 89
Gymnosperm or Angiosperm? - AngiospermTotal Number of species - 875
Plant forms - Tree/Shrub
World Distribution - Tropical areas, few subtemperate
Comments - Contents listed under Violales instead. Shrubs, less often treesWoody Genera of Flacourtiaceae

Each link leads to more information on the chosen botanical families

1 - Asteriastigma.
2 - Azara.
3 - Banara.
4 - Bennettiodendron.
5 - Berberidopsis.
6 - Caloncoba.
7 - Carpotroche.
8 - Casearia.
9 - Cathayaeia.
10 - Dioncophyllum.
11 - Dioncophylum.
12 - Dovyalis.
13 - Erythrospermum.
14 - Flacourtia.
15 - Gossypiospermum = Casearia.
16 - Guidonia.
17 - Gynocardia.
18 - Hasselita.
19 - Homalium.
20 - Hydnocarpus.
21 - Hydrocarpus.
22 - Idesia.
23 - Itoa.
24 - Kiggelaria.
25 - Kindackeria.
26 - Lacistema.
27 - Lacistemopsis.
28 - Laetia.
29 - Lindackeria.
30 - Lozania.
31 - Ludia.
32 - Lunania.
33 - Macrohasseltia.
34 - Mayna.
35 - Monandrodendron.
36 - Oncoba.
37 - Osmelia.
38 - Pangium.
39 - Paraphyadanthe.
40 - Patrisia.
41 - Peridiscus.
42 - Prockia.
43 - Rawsonia.
44 - Ryania.
45 - Ryparosa.
46 - Samyda.
47 - Scolopia.
48 - Scottellia.
49 - Taraktogenos.
50 - Tetrathylacium.
51 - Trichadenia.
52 - Xylosma.
53 - Zuelania.
End of Listing Woody Families of Flacourtiaceae