The Parent Family is - Flacourtiaceae
.

Woody Genus Xylosma

Data on a chosen woody genus known under a chosen family

Common Names - . Synonyms - .
Authority - . Gymnosperm or Angiosperm? Angiosperm
Plant forms - Total Number of species - 0
World Distribution -
Comments - Has wood.Woody Species of Xylosma

Each link leads to more information on the chosen botanical species

1 - Xylosma anisophylla
2 - Xylosma benthamii
3 - Xylosma congesta
4 - Xylosma hawaiensis
5 - Xylosma hemsleyana
6 - Xylosma longifolia
7 - Xylosma prockia
8 - Xylosma salzmannii
9 - Xylosma terrae-reginae
End of Listing for Woody Species of Xylosma